British Airways ปรับเงิน 20 ล้านปอนด์จากการละเมิดข้อมูล

สายการบินบริติชแอร์เวย์ถูกปรับเงิน 20 ล้านปอนด์ (26 ล้านเหรียญสหรัฐ) จากสำนักงานคณะกรรมการสารสนเทศ (ICO) จากการละเมิดข้อมูลซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกค้ามากกว่า 400,000 ราย